Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ułęż zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gminaulez.ejst.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Walasek, adres poczty elektronicznej informatyk@gminaulez.eu .  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 866 70 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Ułęż znajduje się pod adresem Ułęż 168, 08-504 Ułęż.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejściowe i podjazd do budynku nie są przystosowane do przejazdu dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody uniemożliwiający przejazd wózka inwalidzkiego, brak jest barierek. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, lecz mają próg o wysokości 8 cm od zewnątrz i 16 cm od wewnątrz, po otwarciu dodatkowego skrzydła drzwi maja szerokość pozwalającą na przejazd wózka inwalidzkiego.

Dostępność wewnątrz

W wejściu znajduje się korytarz o wymiarach 530 cm x 404 cm, od pozostałej części budynku oddzielony jest kratą przeciwwłamaniową o szerokości 72 cm, które są za wąskie i także uniemożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego. Korytarz i pokoje związane z obsługą interesantów znajdują się na dwóch poziomach. Wszystkie sprawy interesantów i osób wzywanych realizowane są na parterze i pierwszym piętrze. Dostęp do budynku i pomieszczeń jest utrudniony dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z uwagi na bariery architektoniczne, tj. progi, brak podjazdów, zbyt wąskie wejścia do budynku i pomieszczeń, wąskie i strome schody na pierwsze piętro. Toaleta na parterze i na piętrze nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Na parterze w korytarzu prowadzącym do toalety znajduje się stopień o wysokości 7 cm. Toaleta jest bardzo wąska i nie ma możliwości wjechania wózkiem inwalidzkim. Brak jest także poręczy

Dostosowania

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pies przewodnik

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Procedura o wnioskowanie o dostęp do tłumacza polskiego języka migowego

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem lub złożyć wniosek o dostęp do tłumacza PJM osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż
  • wysłać e-mail na adres: informatyk@gminaulez.eu
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:+48 818667028
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania pn: 8:00-16:00, wt-pt: 7:00-15:00