Regulamin serwisu

REGULAMIN PORTALU INTERESANTA GMINY UŁĘŻ

§ 1

 1. Portal Interesanta jest serwisem internetowym Gminy Ułęż dostępnym pod adresem https://gminaulez.ejst.pl, który zapewnia elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Klienta w stosunku do Gminy Ułęż  oraz umożliwia zapłatę tych zobowiązań.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:
 1. Profil zaufany – bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w Internecie oraz składania podpisu zaufanego;
 2. ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;
 3. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. PI – Portal Interesanta udostępniony przez Gminę Ułęż Klientowi jako jeden ze sposobów uzyskania informacji o jego zobowiązaniach oraz umożliwiająca uregulowanie posiadanych zobowiązań;
 5. Serwis - internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Gminą Ułęż,
 6. Urząd - Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż;
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Właściciel Serwisu – Mikrobit Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Zana 39, 20-601 Lublin, NIP 7120154956;
 9. Zobowiązania - należności wobec Gminy Ułęż uwidocznione na koncie Klienta;
 10. Płatności - zobowiązania identyfikowane na podstawie nr transakcji generowanego przez Serwis. Płatności może dokonywać Klient.

§ 2

 1. Korzystanie z PI jest w pełni dobrowolne.
 2. Warunkiem korzystania z PI jest założenie indywidualnego konta
  i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Aby założyć konto w PI  i korzystać z dostępnych funkcjonalności Klient akceptuje niniejszy Regulamin, którego treść jest stale dostępna na platformie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wójta Gminy Ułęż w celu korzystania z funkcjonalności platformy.
 4. W każdym momencie Klient ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji nastąpi blokada dostępu do serwisu.
 5. Klient zobowiązany jest do nieujawniania parametrów logowania osobom nieupoważnionym.
 6. Gmina Ułęż nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia parametrów logowania osobom nieupoważnionym.
 7. Rodzaje zobowiązań możliwe do uregulowania za pomocą PI wskazane są na stronie głównej.
 8. Informacje o zobowiązaniach mogą nie być widoczne do czasu zakończenia postępowań przed organem odwoławczym i sądami.
 9. Zasady korzystania z Profilu zaufanego dostępne są pod adresem https://pz.gov.pl

§ 3

Za pośrednictwem PI Klient może dokonać zapłaty dowolnego zobowiązania wykazanego w PI do wysokości uwidocznionej na koncie Klienta.

 1. Zobowiązania uwidocznione w PI  na koncie Klienta mają wyłącznie charakter informacyjny. Niezgodność informacji o zobowiązaniach, w szczególności o kwocie zobowiązania i terminie jego zapłaty, w stosunku do danych o zobowiązaniach Klienta ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów (np. w formie decyzji podatkowej), można zgłosić poprzez jeden z kanałów uzyskiwania informacji dostępnych w PI w menu Komunikacja / Kontakt z urzędnikiem.
 2. Zgłoszenie niezgodności informacji o zobowiązaniach uwidocznionych w PI
  nie jest równoznaczne z wniesieniem jakiegokolwiek środka zaskarżenia w ramach stosownych procedur toczących się w przedmiocie danego zobowiązania,
  w szczególności nie stanowi odwołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 4

Każda płatność inicjowana w Serwisie przez Klienta otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji. Numer należy zachować dla celów kontroli stanu tej płatności oraz reklamacji płatności.

§ 5

 1. Na dokonanie płatności w Serwisie Klient otrzymuje 60 minut.
 2. Jeżeli w czasie wskazanym w ust. 1 Serwis nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie,
  a Gminie Ułęż zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.
 3. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Gminy Ułęż jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji, Gmina Ułęż dekretuje wpłaty na istniejące zobowiązania.

§ 6

 1. Płatności z wykorzystaniem Serwisu można dokonywać przy pomocy:
  1. Kart płatniczych lub portfela elektronicznego,
  2. Przelewu bankowego.
 2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym Klient obowiązany jest zaakceptować i oświadczyć, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący.

§ 7

 1. Datą zapłaty zobowiązań podatkowych jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu dzień potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.
 2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego Klienta w banku lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w unijnej instytucji płatniczej
  w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez Klienta, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Gminy Ułęż nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Gminy Ułęż.
 3. Datą zapłaty zobowiązań cywilnoprawnych jest dzień uznania rachunku Gminy Ułęż,
 4. Jeżeli na Kliencie ciążą koszty doręczenia upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.
 5. Dokonując zapłaty zobowiązania poprzez PI Klient ponosi koszty na wykonanie przelewu w wysokości 0,59 zł.

§ 8

Pośrednictwo Serwisu w przekazywaniu płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

§ 9

 1. PI używa plików cookies w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu oraz dla celów statystycznych.
 2. Brak blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich używanie przez PI i Serwis oraz ich zapisywanie w pamięci urządzenia stosowanego przy korzystaniu z PI
  i Serwisu.
 3. Zablokowanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z PI i Serwisu.
 4. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies; w tym ustawiać ich blokowanie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej stosowanej przy korzystaniu z PI i Serwisu.

§ 10

 1. Reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem ePUAP (przez pismo ogólne
  do podmiotu publicznego) lub osobiście w Urzędzie Gminy Ułęż.
 2. W przypadku gdy reklamacja dotyczy transakcji płatniczej, w treści należy podać numer transakcji, kwotę oraz datę jej dokonania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej lub za pośrednictwem ePUAP nie później niż w terminie 7 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku braku danych wskazanych w pkt 2, zgłaszający za pośrednictwem ePUAP zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia, a bieg terminu na obsłużenie reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących informacji.

 

 

§ 11

 1. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane, w tym zbierane i udostępniane, zgodnie
  z przepisami prawa, w tym z RODO, przepisami ustawy z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych Klienta oraz praw z tym związanych zawiera klauzula informacyjna.

§ 12

 1. Gmina Ułęż ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności
  w zakresie dotyczącym określenia właściciela Serwisu.
 2. Gmina Ułęż ma obowiązek informowania Klienta o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu.
 3. Klient będzie informowany o zmianie regulaminu przy pierwszym logowaniu po jego zmianie.